OFERTY SPECJALNE
Dzień Nauczyciela w Ustroniu Boże Narodzenie w górach Pakiet Senior oferta dla oszczędnych wycieczka szkolna Biura Podróży Wymarzony wypoczynek w górach dzięki marce Milea
ATRAKCJE
atrakcje w okoicy mini spa Miejsce Przyjazne Rowerzystom wycieczki aktualności
PARTNERZY
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Ondraszek Ustrońnoclegi Ustrońnoclegi Nasz partner Nasz partner Nasz partner Uzdrowiskowa Karta Korzyści Ondraszek Ustroń Nasz partner

Regulamin promocji "Zimowy wypoczynek dzięki marce Milea"

 

§ 1. Organizator i czas trwania Promocji

1. Organizatorem promocji jest Ondraszek Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Gierdziejewskiego 7, (kod pocztowy: 02-495 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337481, NIP: 522 29 30 765 zwana dalej „Organizatorem”.
2. Osoby spełniające warunki uczestnictwa w promocji, które przystąpią do promocji, zwane będą dalej „Uczestnikami”.
3. Promocja będzie się odbywała zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej „Regulamin” i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Promocja „Zimowy wypoczynek z marką Milea” przeprowadzona będzie na terenie Polski, w okresie od 1.10.2016r. do 31.11.2016r.


§ 2. Warunki uczestnictwa w Promocji

1. W promocji mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, które prześlą do Organizatora zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na udział takiej osoby w Promocji. Zgoda powinna zostać udzielona w formie pisemnej, a jej skan Uczestnik zobowiązany jest przesłać Organizatorowi najpóźniej w momencie wzięcia udziału w Promocji na adres poczty elektronicznej recepcja@ondraszek.pl .
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora lub osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i najbliższa rodzina wskazanych powyżej osób (za najbliższą rodzinę uważa się krewnych I i II stopnia oraz małżonków). Niniejsze postanowienie dotyczy również pracowników spółek bezpośrednio zależnych od Organizatora, a także osób biorących udział w organizacji Konkursu.
3. Liczba uczestników promocji nie jest ograniczona.
4. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, które dokonały zakupu trzech produktów Marki Własnej Organizatora czyli papieru toaletowego 8 szt. Milea Folk EAN 5908296690392, chusteczek uniwersalnych Milea u80 EAN: 5901478995810 oraz płatków kosmetycznych 100 + 25 szt gratis EAN: 5902022110062 w wybranej Drogerii Jawa lub na stoisku patronackim Jawa Czysto i Pięknie.

 

§ 3. Zasady uczestnictwa w Promocji

1. Aby przystąpić do Promocji należy :
a. dokonać zakupu wszystkich trzech produktów wymienionych poniżej w dowolnej Drogerii Jawa lub na stoisku patronackim JAWA Czysto i Pięknie. w ilości minimum 1szt.
- papieru toaletowego 8 szt. Milea Folk EAN 5908296690392,
- chusteczek uniwersalnych Milea u80 EAN: 5901478995810
- płatków kosmetycznych 100 + 25 szt gratis EAN: 5902022110062
b. Odebrać Voucher będący nagrodą za zakupy w czasie dokonywania płatności.

 

§ 4. Nagrody

1. Nagrodą w Promocji jest:
a) Voucher o wartości 50zł na 3-dniowy pobyt (2 noclegi) w Ośrodku Ondraszek w Ustroniu 43-450 Ustroń k. Wisła , ul. Stroma 7, tel.: 33 854 35 80, kom.: 601 700 247, recepcja@ondraszek.pl
Voucher obowiązuje przy wykupieniu minimum 3 dniowego pobytu (na minimum 2 noclegi).
Standardowa cena pobytu: 220 zł. (-50 zł bon rabatowy = 170 zł/osoba)
Cena zawiera :
• dwa śniadania w formie bufetu
• dwie obiadokolacje składające się z zupy dania głównego oraz kompotu
• dwa noclegi w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym i widokiem na góry
Cena nie zawiera opłaty uzdrowiskowej, która obowiązuje na terenie miasta Ustroń.
Vocher będzie ważny do sierpnia 2017 (wyłączając Sylwestra/Nowy Rok, Święta Wielkiej Nocy
i Bożego Narodzenia). Jeden voucher może być wykorzystany jeden raz. O realizacji vouchera
należy powiadomić Recepcję Ośrodka Ondraszek w momencie rezerwacji wyjazdu. Rezerwacja pobytu następuje poprzez potwierdzenie dostępności miejsc w wybranych terminach przez recepcję OSW ONDRASZEK.
b) Jeden Uczestnik może wygrać kilka nagród (voucherów)
c) Data terminu ważności nagrody jest wskazana na nagrodzie (voucherze)
d) Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, jednak nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
e) Wszystkie Nagrody nieprzyznane podczas Konkursu lub takie, co do których prawa zostały przez uczestników utracone na podstawie zapisów niniejszego regulaminu, pozostają własnością Organizatora.
2. Wartość poszczególnej nagrody wynosi 50 (pięćdziesiąt) złotych.
a) Vouchery nie łączą się z żadną inną promocją.
b) Vouchery multiplikują się, czyli by wykorzystać dwa, trzy i więcej Vouchery w trakcie tego samego wyjazdu należy wydłużyć swój wyjazd o kolejne 3, 6 i więcej dni.

3. W przypadku, gdy Uczestnik jednorazowo otrzyma Vouchery o wartości powyżej 760 złotych uprawniony jest do otrzymania dodatkowo kwoty 10% ich wartości tj. wysokości należnego podatku z tytułu otrzymania Nagrody, którą to kwotę podatku w imieniu Uczestnika Organizator odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego.

 

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w przedmiocie przebiegu konkursu. Reklamacje mogą być wnoszone m.in. w formie pisemnej, mailowej, telefonicznej. Za datę wniesienia reklamacji uważa się:
a) w przypadku wniesienia reklamacji pisemnej datę stempla pocztowego (nadania) na przesyłce zawierającej reklamację,
b) w przypadku wniesienia reklamacji drogą mailową dzień nadania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej,
c) w przypadku wniesienia reklamacji ustnie lub za pośrednictwem telefonu dzień ustnego lub telefonicznego zgłoszenia reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego (imię, nazwisko, dokładny adres wraz z kodem pocztowym reklamującego) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
3. Reklamacje pisemne należy kierować pisemnie na adres: Ośrodku Ondraszek w Ustroniu 43-450 Ustroń k. Wisła , ul. Stroma 7 z dopiskiem na kopercie „Voucher - reklamacja”, mailowe na adres poczty elektronicznej recepcja@ondraszek.pl., telefonicznie pod nr tel 33 854 35 80.
4. Uczestnik wnoszący reklamację zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Komisji Nadzoru za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Komisja Nadzoru rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja Nadzoru powołana zostanie przez Organizatora i składać się będzie z trzech przedstawicieli Organizatora.

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest do wglądu na terenie drogerii JAWA oraz na stronie internetowej www.ondraszek.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Promocji w trakcie jego trwania, jeżeli nie pogorszy to warunków uczestnictwa w Promocji.
3. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w Regulaminie; wszelkie informacje o Promocji, dostępne w materiałach reklamowych, mają charakter jedynie informacyjny.
4. Wszelkie spory związane z interpretacją Regulaminu oraz z realizacją praw i obowiązków związanych z Konkursem rozstrzygane będą w drodze postępowania reklamacyjnego opisanego w § 7 powyżej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia przez sąd powszechny.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem w formie pisemnej lub elektronicznej.
6. W związku z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu zameldowania przez Organizatora, w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania Zwycięzców oraz przyznawania i wydawania im Nagród). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do tego, aby Organizator mógł przeprowadzić Konkurs oraz skontaktować się z Uczestnikiem w związku z realizacją Promocji. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926, z późn. zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych dotyczących go, a także do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
7. Uczestnik Promocji nie może żądać od Organizatora zwrotu kosztów i poniesionych nakładów w jakiejkolwiek formie.

GALERIA
KONTAKT
43-450 Ustroń k. Wisła
ul. Stroma 7
tel.: 33 854 35 80
kom.: 601 700 247
recepcja@ondraszek.pl
Nr konta bankowego:
96 1050 1096 1000 0090 6993 6376
Jak do nas dotrzeć